Sl

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 вул.Банкова 3, м. Бережани, Тернопільська область, 47501,  04058491@mail.gov.ua

Статут територіальної громади

СТАТУТ

територіальної громади міста Бережани, сіл Лісники та Рай

Затверджено рішенням IV сесії міської ради V скликання

від 09 листопада 2006 р №155

2006 рік

Бережанська міська рада від імені територіальної громади міста Бережани,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, нинішнім та прийдешнім поколінням, що підтверджує збереження національних, християнських та духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Бережани,

виражаючи волю територіальної громади, що покликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення,

втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади,

підтримуючи традиції місцевого самоврядування, що розпочалися в місті Бережани з 1530 року, коли король Сигізмунд І подарував Бережанську волость Миколі Сенявському з умовою перетворення Бережан на місто, яке розвиватиметься за принципами Магдебурзького права,

 

піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громади міста,
забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідних умов для їх проживання, що гарантують життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку людини і визначаються найвищою соціальною цінністю в Україні,

дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, що здобувались протягом багатовікової історії міста,

прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культуру та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості, дотримуючись Конституції України, Законів України та Європейської Хартії місцевого самоврядування, прийняла цей Статут - основний Закон територіальної громади міста Бережани, який закріплює в місті Бережани систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, статус суб'єктів самоорганізації населення.

Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Мета Статуту 

Це Статут визначає правовий статус, порядок організації та діяльність міської ради: депутатів, депутатських комісій, виконавчого комітету та апарату міської ради, відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.
Місто Бережани є самоврядною територіальною одиницею - міським поселенням, в межах якого міська громада здійснює міське
самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

Стаття 3
Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні межі міських земель.
Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законом за поданням міської ради з обов'язковим урахуванням думки міської громади.
Будь-які зміни міської межі відображаються в Генеральному плані міста.

Стаття 4
Розпорядження землею в межах адміністративних меж міських земель здійснюють органи міського самоврядування при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.
З метою вдосконалення міського самоврядування територія міста може поділятись на внутрішньоміські територіальні утворення (квартали, мікрорайони, вулиці тощо).
Межі внутрішньоміських територіальних утворень затверджуються рішенням міської ради із врахуванням пропозицій жителів міста.
На території такого утворення функціонує відповідний орган самоорганізації населення.

Стаття 5
Утворення на території міста територіальних одиниць (зон) із спеціальним статусом (історико- заповідних, лісопаркових тощо) здійснюється у відповідності із законом за поданням міської ради.

Стаття 6
Приміською територією міста є територія, що прилягає до меж міста, і яку складають землі територіальних громад приміських населених пунктів.
Межі приміської зони та її статус визначаються районною радою за поданням зацікавлених територіальних громад.

Стаття 7
Органи міського самоврядування можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міста України в асоціації, ліги тощо.
Органи міського самоврядування можуть співпрацювати з органами міського самоврядування інших держав або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій органів місцевого самоврядування.

Стаття 8
Територіальна громада має свою символіку - герб і прапор міста, положення та порядок використання якої затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 9
Пам'ятними датами міста є:
День міста - День Незалежності України.
День молоді.
Храмові свята: Святого Володимира, Святого Петра і Павла, Різдво Пресвятої Богородиці, Покрови, Святого Миколая.

Розділ 2. ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ

Стаття 10
Статут міста приймається двома третинами від загального складу ради та має найвищу юридичну силу по відношенню до інших актів, що видаються в системі міського самоврядування.
Положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що розташовані за адміністративними межами міста (приміська територія).
Статут своїми положеннями не може суперечити Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншим нормативно-правовим актам України, Європейській Хартії місцевого самоврядування.
Офіційне тлумачення Статуту може давати лише міська рада.
Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов'язковими для застосування і виконання.
Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється сесією міської ради.
Рішенням сесії міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються двома третинами депутатів від загального складу міської ради.
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (не менше десяти депутатів), головою міста або групою депутатів міста в порядку місцевої ініціативи (не менше 1000 підписів жителів міста).

Розділ 3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ,
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 11
Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.
Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування.
Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
Міський голова відповідає за організацію зв'язків органів та посадових осіб міського
самоврядування з органами виконавчої влади.

Стаття 12
Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.
Міський голова або інша посадова особа за його дорученням відповідає за організацію зв'язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 13
Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою власності підприємств, установ та організацій.
У відношенні до підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського
самоврядування здійснюють такі функції:
- утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи та організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством; призначають та звільняють з посади їх керівників;
- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ та організацій;
- встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які
- надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;
- приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об'єктів комунальної власності;
- встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ та організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;
- інші функції, передбачені чинним законодавством.
З підприємствами, установами та організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати такі рішення щодо:
- надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ та організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально- економічного і культурного розвитку міста;
- встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
- залучення підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально- економічному розвитку міста;
- залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку, розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; - інших передбачених чинним законодавством питань.

Розділ 4. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 14
Система міського самоврядування визначається цим Статутом у відповідності із Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Система міського самоврядування включає:
- міську територіальну громаду;
- внутрішньоміські територіальні громади;
- міського голову;
- міську раду;
- виконавчі органи міської
ради;
- органи самоорганізації населення.
Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.

Стаття 15
Територіальна громада міста є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.
Незалежність власних повноважень територіальної громади міста полягає:
- у її можливості самостійно або через сформовані нею органи міського самоврядування вирішувати справи, віднесені до її компетенції;
- у можливості формувати шляхом виборів органи міського самоврядування та здійснювати контроль за їх діяльністю;
- у наявності самостійної фінансово-матеріальної бази. Територіальна громада здійснює власні повноваження як безпосередньо (пряма демократія), шляхом проведення місцевого референдуму, виборів тощо, так і через утворені органи міського самоврядування (представницька демократія).
Міську громаду міста складають жителі міста.
Жителями міста визнаються:
- особи, що проживають в місті та мають власну або найману житлову площу та зареєстровані в установленому порядку;
- особи, що прибули з інших місцевостей для навчання або проходження військової чи альтернативної служби (студенти, військовослужбовці та члени їх сімей тощо) за умови їх проживання в місті. Реєстрація жителів міста
здійснюється Бережанським районним відділом управління Міністерства внутрішніх справ України у порядку, визначеному законом.
Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18- річного віку та не визначені судом недієздатними, наділені політичними правами і є активними суб'єктами міського самоврядування.
Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою, внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, рішенням міської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Бережани».
Звання «Почесний громадянин міста Бережани» присвоюється незалежно від громадянства та місця проживання особи.
Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються
«Положенням про почесне
громадянство міста Бережани», яке затверджується рішенням міської ради.
Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються особи, які мають значні заслуги перед містом.
Право жителів міста - активних суб'єктів міського самоврядування брати участь в здійсненні міського самоврядування може бути реалізоване в таких формах:
- міський референдум;
- вибори депутатів міської ради, міського голови та передбачених законом посадових осіб міського самоврядування (міські вибори);
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
- громадські слухання;
- місцеві ініціативи;
- робота в органах міського самоврядування за трудовим договором, на виборних посадах;
- інші не заборонені законом форми.

Розділ 5. МІСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 16
Міський референдум
проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою найбільш важливих питань, віднесених до відання міського самоврядування.
Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, можуть бути винесені на міський консультативний референдум,
наслідки якого не мають обов'язкового характеру.

Стаття 17
Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається чинним законодавством.
Результати голосування на міському референдумі підлягають обов'язковому оприлюдненню через засоби масової інформації у 10-денний термін.

Розділ 6. МІСЬКІ ВИБОРИ

Стаття 18
Міські вибори - це обрання депутатів міської ради та міського голови шляхом голосування жителів міста - активних суб'єктів міського самоврядування.
Шляхом міських виборів можуть заміщуватись інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством.
Порядок призначення і проведення виборів депутатів міської ради і міського голови та встановлення результатів голосування визначаються законом України.
Стаття 19

Загальні збори громадян за місцем проживання по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах тощо, а також загальні збори громадян міста скликаються з метою:
- обговорення питань
загальноміського значення;
- обговорення питань, які мають важливе значення для відповідної внутрішньоміської територіальної громади;
- прийняття рішень з питань, переданих до відання внутрішньоміської територіальної громади та відповідного органу самоорганізації населення;
- обрання органів самоорганізації населення;
- заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування та органів самоорганізації населення;
- прийняття рішень про участь в роботах із благоустрою, охорони громадського порядку, збереження житлового фонду, пам'яток історії та культури, надання допомоги соціально незахищеним членам міської територіальної громади;
- прийняття рішень про самооподаткування жителів міста;
- прийняття рішень про
добровільні та благодійні внески жителів міста; - для прийняття інших, не заборонених законом рішень.
За рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення та вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом, скликаються збори представників жителів міста.
Рішення загальних зборів громадян є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами та посадовими особами міського самоврядування, керівниками
підприємств, установ та організацій комунальної власності в їх діяльності.
Рішення зборів з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, і таких, які носять важливе значення для міської громади, мають рекомендаційний характер.
Рішення зборів можуть бути призупинені з мотивів їх невідповідності чинному
законодавству міським головою, міською радою або її виконавчим комітетом з одночасним зверненням до суду.

Стаття 20
Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти індивідуальні або колективні звернення до органів і посадових осіб міського
самоврядування.
Порядок подання і розгляду таких звернень визначаються законом та цим Статутом.
Колективні звернення з кількістю підписів більше п'ятдесяти розглядаються у першочерговому порядку.
Колективне звернення з кількістю підписів більше двохсот підлягає оприлюдненню, в місячний термін міська рада повинна розглянути його та прийняти відповідні рішення.

Розділ 7. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Стаття 21
Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради та посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов'язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань.
Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування.
Громадські слухання проводяться з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.
Громадські слухання з ініціативи жителів міста проводяться за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке має не менше п'ятисот підписів.
Проведення громадських слухань організовує секретар міської ради. Підготовку громадських слухань забезпечує апарат міської ради. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше, як за і місяць до їх проведення.
На громадських слуханнях ведеться протокол. Протокол підписується секретарем міської ради та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли у них участь.
Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в 10-денний строк.

Стаття 22
Жителі міста мають право ініціювати розгляд міським головою, міською радою, іншими органами та посадовими особами міського самоврядування будь-якого питання, віднесеного до відання міського самоврядування.
Суб'єктами права місцевої ініціативи можуть бути: - група членів міської громади (чисельність не менше 25 осіб);
- міський осередок (міська організація) об'єднання громадян, зареєстрований у встановленому порядку;
- трудовий колектив підприємства, установи, організації.
Рішення, прийняті органами і посадовими особами з питань, ініційованих в порядку місцевої ініціативи, підлягають оприлюдненню.

Стаття 23
Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. Особи, які виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше, як за три дні до її відкриття, повідомити секретаря міської ради, на якого покладається організація пленарних засідань.
Мешканці міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їх прав.
Мешканці міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
Мешканцям міста - активним суб'єктам міського самоврядування, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, відповідно до чинного законодавства України.

Розділ 8. УЧАСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОСЕРЕДКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24
Міські територіальні організації та осередки політичних партій і громадських організацій:
- беруть участь в організації виборів міського голови, депутатів міської ради, інших органів і посадових осіб міського самоврядування;
- через своїх депутатів у міській раді беруть участь у формуванні та здійсненні політики міського самоврядування;
- сприяють залученню жителів міста до обговорення важливих питань, віднесених до відання міського самоврядування.

Стаття 25
Форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
- громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення плани і програми розвитку міста, проект міського бюджету;
- членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування;
- участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради підприємців, пенсіонерів, інвалідів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інші);
- робота в органах самоорганізації населення;
- виконання громадських робіт із благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
- надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до благодійних фондів; - участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем охорони навколишнього середовища, соціального забезпечення жителів міста, які вимагають негайного вирішення.

Розділ 9. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 26
Порядок утворення та діяльності органів та посадових осіб.
Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:
- представницький орган міського самоврядування - міську раду;
- голову міста;
- виконавчі органи міського самоврядування;
- виконавчий комітет, відділи та спеціалісти (апарат).

Стаття 27
Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.
Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.
Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.
Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно із законодавством і цим Статутом. Повноваження, які можуть передаватися та порядок їх передачі, визначаються законом.

Розділ 10. МІСЬКА РАДА

Стаття 28
Міська рада є представницьким органом міського самоврядування - єдиним органом представницької влади міської ради.
Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.
Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.
Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.
Депутат міської ради - особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, віднесені
законодавством до відання міської ради.
Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі.
Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.
Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування.
Депутат міської ради складає присягу такого змісту:
«Вступаючи в права депутата Бережанської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Бережани та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи.
Присягаю додержуватися
Конституції України, законів України, Статуту територіальної громади міста Бережани, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади».
Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством.
Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:
— складення повноважень за особистою заявою;
— виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
— вступу в законну силу обвинувального вироку суду щодо нього.
Строк повноважень міської ради - чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше двох третин від встановленого радою складу.
Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.
Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.
Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначається законодавством.
Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.
Сесія міської ради є правомочна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.
На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за винятком питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть виноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради, або загальними зборами громадян за місцем проживання.
Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської радим питань порядку денного, а також розгляд її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.
Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
Міська рада має право у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.
Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.
Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.
Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному
оприлюдненню в десятиденний термін з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній термін введення цих рішень в дію.

Стаття 29
Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.
До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.
Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.
Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії, за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою, вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, організацій та установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ та організацій, зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується
законодавством).
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, і воно є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загального складу комісії.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ним термін.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.
Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійній комісії, що затверджуються радою.
З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.
Депутати міської ради можуть об'єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об'єднання, які утворюються на постійній і тимчасовій основі.
Порядок утворення та реєстрація депутатських об'єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.
Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.
Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.

Стаття 30
Міський голова є головною посадовою особою органів міського самоврядування.
Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.
Порядок обрання міського голови визначається законом.
Міський голова складає присягу такого змісту:
„Я, (ім'я та прізвище), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та Законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки."
Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів міської ради, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної міської ради.
Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.
Міський голова при здійсненні своїх повноважень користується тими ж гарантіями, що і депутати міської ради, відповідно до Законів України.
Працюючи в міській раді міський голова може здійснювати ті ж повноваження, що і депутати міської ради.
Міський голова має заступників, кількість яких визначається міською радою.

Стаття 31
Виконавчий комітет міської ради є виконавчим розпорядним органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.
Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.
Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Повноваження виконавчого комітету визначаються законом.
Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста, може висловити недовіру виконавчому комітету в повному складі чи його окремим членам, що спричиняє їх відставку.
Виконавчий комітет міської ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення.
До складу виконаного комітету не можуть входити депутати відповідної ради крім секретаря.

Стаття 32
Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.
Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
Обов'язки секретаря міської ради визначені статтею 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".
Секретар міської ради здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків.
Тимчасове здійснення зазначених повноважень починається з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до чинного Законодавства України.

Розділ 11. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 33
Органи самоорганізації
населення утворюються на підставі рішення міської ради з ініціативи жителів міста.
Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, закріплюється рішенням міської ради і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.
Строк повноважень органів самоорганізації населення визначається жителями відповідних територій міста самостійно.
Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.
Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.
Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом.

Стаття 34
Рішення про утворення органу самоорганізації населення
приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.
Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.
За рішенням виконавчого комітету, яке приймається на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації населення можуть проводитися на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні на виборчих дільницях.
За рішенням міської ради, витрати, пов'язані із підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок міського бюджету.
Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної території міста.
Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно.
Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста.

Розділ 12. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 35
Повноваження органів самоорганізації населення визначаються законом і передаються їм міською радою.
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської громади.
Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.
Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності із програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.
Органи і посадові особи міського самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечують їх інформацією, приміщенням, засобами зв'язку в межах кошторису виконавчого комітету.

Розділ 13. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 36
Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні інших рад.
Суб'єктом права комунальної власності міста є міська громада, яка здійснює це право безпосередньо, шляхом міського референдуму та через органи і посадових осіб міського самоврядування.
Оперативне управління об'єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради. Оперативне управління передбачає:
- підготовку пропозицій і передачу на розгляд міської ради щодо прийняття об'єктів до комунальної власності міста;
- підготовку і передачу на розгляд міської ради або виконавчого комітету питання про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств та організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
- надання згоди на передачу в оренду об'єктів комунальної власності міста;
- реалізацію приватизації комунального майна міста. Загальний контроль за використанням об'єктів комунальної власності міста здійснює міський голова.

Стаття 37. Міський бюджет
Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами і посадовими особами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад чи інших територіальних рівнів заборонене законом.
До доходів міського бюджету зараховуються:
- місцеві податки і збори;
- надходження від закріплених законом окремих загальнодержавних податків або їх частин, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законом порядку;
- фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через інші бюджети;
- фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законом повноважень виконавчої влади;
- надходження від приватизації або інших способів відчуження об'єктів комунальної власності міста;
- надходження від місцевих позик і лотерей;
- надходження від оренди майна, що належить до комунальної власності міста;
- прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);
- штрафи та відшкодування за екологічні збитки;
- інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування.
У дохідній частині міського бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
Дохідна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.
З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничні розміри його дефіциту.
Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених видатків.
Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.
Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Стаття 38. Позабюджетні, цільові та валютні фонди
Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності із законом.
Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів визначається відповідними
положеннями, які затверджуються рішеннями міської ради.
До позабюджетних (цільових) фондів, за рішенням міської ради, можуть включатись:
- добровільні та благодійні внески фізичних і юридичних осіб;
- інші позабюджетні кошти.
До валютних фондів, за рішенням міської ради, можуть включатись:
- добровільні та благодійні внески фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
- відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.
Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються у порядку, визначеному міською радою.
Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

Розділ 14. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 39
Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.
Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:
- структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;
- компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
- призначення та звільнення посадових осіб органів самоврядування;
- поточну діяльність та плани
роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста;
- іншу інформацію згідно з чинним законодавством.
Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.
Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісячно проводити прийом жителів міста з особистих питань.
Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов'язані сприяти забезпеченню дотримання прав, законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих згідно з чинним законодавством.
Інформація до жителів міста може доводитися через безпосередній діалог посадових осіб з мешканцями міста, загальні збори жителів, засоби масової інформації спільної власності територіальних громад району, області та інших різних форм власності засоби масової інформації.

Розділ 15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ДЕРЖАВОЮ, ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Стаття 40
Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України та діючого законодавства.
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
Акти, прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України чи законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.
Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і діючому законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.
Шкода, завдана юридичним та фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій чи бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.
Скарги про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.
Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством.

Розділ 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

При внесені змін до Конституції України, законів, які визначають повноваження органів місцевого самоврядування, до діючого Статуту вносяться зміни, які затверджуються радою.
Статут територіальної громади прийнято сесією Бережанської міської ради 09 листопада 2006 року, рішення №155.
Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.
Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

 

Міський голова
ТОКАРСЬКИЙ С.В.

Бережанське бюро правової допомоги

БЕРЕЖАНСЬКА ДПІ ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

БЕРЕЖАНСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА

Захисникам

Адреса і контакти

kg


  Адреса: вул. Банкова, 3, м. Бережани,
Тернопільська область, 47501

Телефон: (03548) 2-14-46

  Факс: (03548) 2-14-37

E-mail: 04058491@mail.gov.ua


Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА